Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. IX. NO. 3. APRIL, 10, 1901. WOKAJUJU MAZASKA WANJI. T1YOPA KIN CIQADAN QA CANKU NAKUN OOISTIYEDAN WICONI IYAHDE: QA WICASTA TONANA IYEYAPI ECE. TIYOPA CIQADAN KIN HE OHNA YA PO.-MATT. 7 . WICASTA YAMNI WO- 
JUHA YUHAPI. EH ANN A WICOWOYAKE DEHAN 
ONPICA. Enanna wicowoyake wan clecen 
oyakapi. Wieahca wan omani eca 
wojuha wan kanyetanhan napin qa 
nakun wanji Beyat=*.illaan qm. 

Token on cle hecon kin sdonyaya 
he? J to ocieiyake kta. 

Onma lieyapatanhan qin kin he 
takoclaku taku waste ecakieonpi kin 
hen okago iyeya hecen he icimana 
wanyake sni; qa hecen iyecana owa- 
sin akistonja. 

Onma Kanyetanhan riapin kin he 
wieasta wahtanipi kin owasin yuha 
on; qa he anpetu owasin omani esta 
yuptanptanyus wauyaka ecee. 

Anpetu wan en, wieasta wan iye- 
ceca e aKipa; wojuha wan napin qa 
wanji qin. Etkiya ye qa wojuha 
ogejuya oyutantan. 

-Koda dena taku duha he?"' eye 
qa, wojuha wan napin kin eokaya 
apa. 

"Ayustan wo, hecon sni wo! taku 
waste bduha kin mayakiyusice kta 
eya." 

•'Taku e he taku waste he?" toka- 
heya qon heya iwanga. 

'^Wicohan waste ecamon kin hena," 
wicinonpa kin eya: '-Hena owasin 
mitokam mcluha, hecen ohinni wan- 
bdake kta, qa iwacu ecee' kta. Wan- 
yaka wo, hekta anpetuwakan qehan 
wamnayanpi, qa kaspapi hanke we- 
con qon he dee; qa wicinyana onsika 
wan sina wan waqu kin he is dee; 
qa hoksina huste wan napinkpa wa- 
qu he is dee; qa wadasa wan rnaza- 
iana wan waqu kin dee; qa — "Qa wojuha wmi heyaoatanhan 
yaqin kin he is taku en on he?" 
tokeya ieimani qon eya; ihdatan yan- 
ke cin oibanke kte sni kecin on heya. 

"Ayastan wo," wicinonpa kin eva: 
''hen taku on kin hena wanbdaka wa- 
ciu sni. He wojuha kin taku eikoi- 
stina icisniyan ecamon kin hena on." 

'"Wojuha taku icisniyan ecanon 
ohna on kin he e ivotan ojuna," to- 
kaheya kin eva. 

Wicinonpa kin iyokipi sni. Toh'n- 
ni hecen awacin sni, qa taku icisni- 
yan econ kin hena owasin tohinni 
iye kin inonpa wanyaKa cin sni, tKa 
atukan kin hecehnaua owasin wan- 
yakapi. 

Gauze qa takekiciye ktatka, econ- 
han ivamni ieimani wan ija iyewiea- 
ceca wojuha nomyuhaahiwicahdeya. 

Tokaheya kin nonpin yuzapi, qa 
onma heya. Wojuha kin hena taku 
ohna duha he? 

"Wanonniciyakapi kta ? " onma kin 
eya. 

•'Haw," eya, taku wasteste ota 
bduha qa wicawakipazo kta iyomaki- 
pi. Wojuha de kanyetanhan napin 
kin en epazo, "tokan tanu waste 
econpi ecee ojuna on." 

"Nina tke naceca," tokaheya kin 
eya. 

'•He icisniyan eha" wiciyamni kin 
eya. "Tke kin he sina on watope- 
kiyapi wan, qa is waubdi wan hupahu 
yuke cin he iyececa. He on iyoma- 
pta." 

Wojuha wan heyapatanhan yaqin 
kin he eqes ini waste kte sni." wici- 
nonpa kin eya; "takuna on sni; qa 
nakun cete hcloka." 

"He ecaken hecamon," wicivamni 
qon eya, "tuwe tokeca on taku ekta- 
sniyan nawahon kin owasin hen owa- 
hnaka ecee, hecen etaopteya owasin hinhpaya qa owasin tokanan. Hecen 
takuna tkeya kuntkiya amaye kte 
sni." 

[De woyake kin etanhan taku ota 
onkonspepi kta iyececa. Anpetu kin 
clehanyari wicohan kin he wanka, 
waiciyapi, tokan wabdezapi, qa iyepi 
kin aicibdezapi sni kin, he wieasta 
wan tokan taku icisniyan econpi 
owasin wojuha wan kanyetanhan 
napin qa en ohnaka ecee qon iyece- 
ca; hecen ito he iyecen tokan eceena 
waabdezapi kin hena wojuha napin 
onpi qes dehan wicota wojuha wi- 
Keernna ecen napin onpi kta tuka.] 1CAMNA ECONHAN CAN 
WANICA. 

Owanka-yujajapi hanheni wan 
econhan wapa. qa can conana onhna- 
kapi; econhan siceca onsika wan can 
oein hi, siceca wan wavazanke qa 
atkuku kin is otonweta witko on ke- 
ya. Ina tehan takuna eye sni, ecin 
onkis e\ r a siceca wayazanka wan cn- 
yuhapi. Nina osni qa anpetuwakan 
kta hehanyan tokiyatanhanna inahni 
can iciipica. sni. 

Ate heya: "taku onyuhapi kin 
hanke wicaqupo; hecen owastecake 
kta, qa can yuke kta." 

"Ina ina qa heya: 'Hecen iye 
isanpa iyotanhan iyekiyapi, hecen 
hankena kin he henakeca kinhan e 
wancake onkiwankapi, qa hitonka- 
kanpi kinhan eceena waste.' 

"Ho hecen hanke qon he onsika 
ikiyena tipi kin en iyokipiya wica- 
qupi, qa iyecana icamnayanke kin 
econhan, qa ehake can aonpi qa na- 
takapi kte cin hehan tuwe tivopa ka- 
toto, qa woju wieasta wan taku on- 
cinpi eca wiyopeya ahi ecee qon he hi qa heya: 

"Boston ekta can ohna wanjina 
abda tuka nina bobdu, hecen tiyate 
waki wacin. Can kin hena den wa- 
pahpa yacinpi he? Nina iyokipi ma- 
yapi kta, hehan is kajuju inayahnipi 
kte sni" ce eya. 

"Haw," ate eya. Wieasta kin 
wanna kinhde qehan ate, ina ekta 
etonwe, waayate kin he awacin on- 
yanpi kta neon; "osni kin cle awa- 
hececa sni kinhan can ynke kta ce 
epe sece ciqon?" 

"Ina taku opa kin dee," apepi qa 
ohinni skinciyapi, qa nakun heye ece; 
"aguyapi kin mini oiyohpekiyapi, 
kinhan anpetu tonana iyohakam 
asanpi ihdi apawind iyekcupi kta.,' AKICITA ITANCAN WANAPIN 
ON WACEKIYAPI TAWA KIN. 

Akicita itancan wan akicita ope 
cin econhan woeekiye opa esta owa- 
sin ecetuya econ sni, tuka wanji eqes 
anpetu otoiyohi econ kta iciconza, qa 
wanapin on waeekiyapi kin ee. De 
wieasta iyecen qa waniyetu tonaken 
wieakeyahan econ. Tuka tuwe taku 
econ kta keya iciconza kes anpetu 
wanji en econkapinpi yukan, unkan 
akicita kin ija hececa. 

Okic'ze econhan anpetu wan en 
wakeya tawa kin en ki qa nina 
watuka Hca, hecen wancahnana 
ohehdepi tawa kin akan hdiwanka qa 
wancake nina istinma iyaya. 

Hanyetu cokaya sni ecen ogonga, 
ohnihde tawa kin yuhica, unkan sipto 
on wacekiye sni qon kiksuya. Ina- 
jin hiyaya qa eye kte cin tawatenye 
sni. Ecehna wanke token econ kte 
cin aicicinica. Unnahanketa he- 
cin: "Wieasta wanjina wahnaye sni. 
hecen Mari wakan kin he wahnaye 
kte sni." / SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. SlNASAFA WOCEKIYE TaEYANPAHA. 

REV. JEROME HUNT. O. S. B. 

PUBLISHER and PROPRIETOR. 

Port Totten. -:- North Dakota. PUBLISHED -:- MONTHLY. 

ONE DOLLAR PER YEAR. Entered at the Postoffice at Fort Totten N. Dak. 
as second class matter. With the Approbation and 
Blessing of Rt. Rev-. John Shanley 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. APRIL, IO, 1901. Najin hiyaye qa hecen sipto on 
wacekiyapi kin eya yanka, oeim wa- 
titani kin hena awakicin qa icante 
sica. Cekiya ayastan sni ecen woa- 
fttani ohdagye kta cin awacin iheya. 
Canpeskamakahde inajin qa eoonkia 
keya, hotankaya heya: '"Hahanna 
kinhan woahtani obdag inde kta." 

u Tokea wanna ees de sni'?' 5 Wi- 
caho wan iyekiya e tankan heya ni- 
yan. Father Damos akicita en wi 
casta wakan yuhapikin hee, heecon- 
han, Wakantanka hen iyopteya, qa 
akicita itancan taku eye cin nahon. 

Hecehnana iyowinyan qa woahtani 
ohdaka. 

Ozuye en wicasta wakan kin anpao 
kin Mass wosnapi econ kin en ope 
qa Yutapi-wakan icu. 

Oape tonana iyohakam akicita 
osoaye kin natan eyaye kta wicaki- 
copi, qa toka kieicutepi kin hecehna- 
na akicita itancan katabiyuyapi. He- 
cen sipto on wacekiyapi kin ake wi- 
canacfi wanji nivan. Tuka nam kin 
mahpiva ekta iyava. Rudolph, Wicastayatapi 
Hapsburgh Etanhan Kin. 

Hapsburgh en wicastayatani kin 
anpetu wan en Switzerland lie kin 
ekta wotihni i unkan sinasapa wan 
wakpana wan en iyuwege kta skan, 
wanyaka. Sinasapa kin he wicasta 
onsika wan te kte hca e ekta Yutapi 
wakan kaya. Wicastayatapi kin he 
tuwe kin wanyake qa taku on ye 
cin sdonya, sinasapa ihduze kin eci- 
yatanhan he Yutapi-wakan toki aye 
e okahnio-a. WieastavataDi kin wan- 
cahnana sunkakan yanke cin etan- 
han kun hiyuiciye qa sinasapa kin 
sunkakan kin akanyotangkiya. Ru- 
dolph, wicastayatapi kin ocanku sice 
kin hena sunkakan kin kaska yuza 
qa ocanku waste ca ihektapatanhan 
mani ecee. Wicasta wayazanka ti kin ehanipi 
qehan, sinasapa kin Yutapi-wakan 
wicaqu kin econhan wicastayatapi 
kin canpeskamakahde najin. 

Hehan sinasapa kin sunkakan kin 
wicastayatapi kin kicu, qa heya: 

"Wicastayatapi, tanyan ecamiye- 
con kin on pidamayaya epe kte sni 
ecin Tuwe niye on te kin he ecaye- 
con, qa He lye nicicajuju kta." 

Tuka wicastayatapi kin sunkakan 
kin ikikcu kta cin sniqaheya. '"Sun- 
kakan wan mahpiya en itancan kin 
he akanyang yuha onpi kin, he wa- 
hduhe kta iyemacece sni. Yuha wo, 
qa wayazankapi ekta Yutapi wakan 
wicayakada eca he nun ecee kta. 
Taku yute kte cin he nnye waqu kia.' 

Wicastayatapi Kin kinihanyan pa- 
tuje qa sunkakan iwotihni waste qon 
sinasapa kin qu, qa iye ti ekta hun- 
onyun ki, Rosebud Agency, Iron Wood 
Greek Shoe March 5, 1901. 

St. Joseph O. apiiuyapi; ho heon 
eyanpaha el waklaotanm wacin. 
Mitakuyepi, tonakiya Eyanpaha iya- 
cupi kin he nayahonpi na on onye- 
ksuvapi wacin on waklaotanin kte 
wacin ye lo. Lena oitancanpi wiea- 
yustanpi. 

Robert Prairie Bird tunkansilaya- 
pi. Cetanmatotamaheca okihe. 

Mahpiyawaubli wocekiye eye. Win, 
Picket Pin wiyokiheaya. Okineinin 
mazaska awanyake. Ikmumato iani 
awanyake. Hehakawakan tiyopa 

awanyake. Hehakawaste, Tasinaopi 
na Najinyanpi okliklepi. Zitkala- 
wanbli wainnaye. 

Ho hece lena oitancan wicaklu- 
stanpi; heon etan owaklake. Mita- 
kolapi lecel mitawacin. Hekta wau 
Kin taku tona econpica sni kin iyuha 
ecamon ce, yunKan ehan he istama- 
o-onCTa nahan oiyokpaza el waon. Ho 
lehanl kitanla se watonwe selececa 
unkan wowaoi wakan el wanblaka 
cin on watonwe selececa lo. Unkan 
hektakiya ewatonwan y unkan taku 
econpica sni cin oyasin wanweklake 
yunkan awecakehan niataku sni ye 
lo ecanmi ye lo. Ho he hehanl wo- 
wapi wakan kin wahokonmakiye cin 
qon lecela awakibleze na tokata- 
kiya tokel mni kte cinhan ake wo- 
wapi wakan el ornakiyaka on etan 
minaofi Kin tokel waskan Kinhan ni- 
wakiyin kte hecina he okna mikluo- 
yin kta wacin. Icin taku wanji wa- 
ste canokna kitanpi ce; hece lehanl 
wojupisu eya inyan akanl hinhpaye 
cinhan hena tona wicoiye kin 
iyuskin icupi na cistiyela awacin pi 
tuka hutkan nicapi; heon tohan 
taku iyutanpi canna hunke sni- yan hinhrjaya ce. Ho hehanl tona 
is wapepeka ekna hinhpaye cin hena 
nanonpi tuka el etonwanpi sni, maka 
wowiyuskinyanpi naotinzapi na on 
waskuyeca takuna icaga sni ce; hena 
iyotan hunke sni hinhpayapi ce. Na 
su maka waste el hinlipave cin hena 
cantewasteya wicoiye icupi na yuha- 
piwowacin tanka on waskuyeca icali- 
yaoi kin eepi lo. Wiyacinpi kin 
woju kin he Wakantanka Ginhintku 
kin ee na maga kin he makoce kin 
ee na su kin he tona wastepi kin ee- 
pi na wasuton kin heTnakaihanke kte 
cin ee, na wayahota kin mnayanpi 
huhnahyaoi kte cin he iyecel tona 
sicapi kin woyaco annetu kin el iye- 
ceca kta. Ho mitakuyeui, lena onka- 
blezapi na , okna onyanpi kte hci 
ye lo. MaKa akanl taku wawiyutan- 
yan ota; hena el etonwe sni ohin- 
111 Wakantanka ecela ye lo; heon ta- 
ku onkiyutanpi kin hena tieyab iye- 
onyanpi kte lo ecanmi ye lo. St. Jo. 
omniciye kinhan wamyetu nom 011- 
skanpe lo yukan Wakantanka taku 
iwalioonyanpi he Ateyapi na Cinhin- 
tku na Woniya wakan. kin caje, ho 
he yunkan nakun akantanhan ko 
onyanKapi kte cin he e ye lo. Ho 
heon etanhan hecel epe lo. Ho na 
hinhaniii na htayetu hena owasin ce- 
onkiyapi kte lo; na aiuietuwakan el 
iyokipiya cekive onyanpi lo. 

Iyuha cantewasteya napeciyuzape 
lo. Charles Picket Pin. WASJCU WAN DEHANNA KI. 

Colllaibus America makoce iyeye 
kin ohaKam iyecana yewicasipi kin 
ekta uwicayapi qa Ikce wicasta kin 
Wakantanka sdonye wicakiyapi qa 
wocekiye ope wicayapi. South A- 
merica enta enana Ikcewicasta wi- 
cokcota wocekiye opapi. Yewicasi- 
pi kin ob hnana 01. pi qehan Ikcewi- 
casta kin wasicu km wastewicadapi 
qa ohowicadapi. 

Iyohakam wicasta deci hipi esta 
Wakantanka sdonyapi sni, qa is wi- 
canagi ni kta ekta ewacinpi sni; ee 
token wijicani kta eceenaodepi. Qa 
dena heepi e waonsidapi sni, Qa owo- 
tanpina sni kin heon TKcewicasta kin 
wasicu kin wahtewiradapi sni kin 
icaga, qa heon wasicu wan Ikcewi- 
casta Kin ehna on kta wokokipe. 

South x\merica .miniwanca huta 
wiyohpeyatanhan wicasta wata kica- 
bdeca wan icoga. qa Ikcewicasta kin 
najinyanpi qa ktepi kta kokipa. Ite 
ksiskiya onpi kin sanpa wokokipe 
ayapi sececa, ho hecen ecen wasicu 
kin wanna ni kte sni kecin qa te kta 
ihduwiyeya. 

Patus najin qa cansusbeca aicica- 
ga, unkan wancake Ikcewicasta ito- hnake tokecapi. Hecen canzeoi ito- 
hnakepi qon ee ite wiyuskinpi, qa 
wanji itancan kin en li qa cansusbe- 
ca aicicaga, wasicu kin nanatayuze 
qa heya: "Wicasta waste, Sinasapa 
cinca heca." 

Wi yamni ecen yuhapi qa wata 
wan en hi hecen en opeyapi qa aki- 
yahdapi. Omaha Nebraska, Marh I8heehan 
ptewinye wan panyanhan wiyopeya- 
pi, unkan mazaska kektopawinge 
yamni sanpa opawinge sakowin sam 
zaptan [$3705] iyopevapi. IKCEWICASTA TAWICOHAN 
ON OMANI KTA. 

Senator Piatt, Connecticnt etanhan 
kin qa ikcewicasta on Committee 
itancan kin, Ikcewicasta on Commit- 
tee hecapi kin bdoketu kin de dakota 
owakpamni owasin ecen iwanyagon- 
ni kta e wicakahniga. Qa Senator 
Quarles, Wisconsin etanhan kin he 
committee itancan, qa dena ob u kta, 
Senator Kyle. South Dakota etan- 
han kin, qa Senator McCumber N. 
Dakota etanhan kin, qa Senator 
Jones, Arkansas etanhan kin, qa Se- 
nator Rawlins^ Utah etanhan kin, 
hena June wi kin en wiyohpeyaia 
owakpamni kin ecen omanipi kta, aa 
Ikcewicasta tawieohanpi kin abdeza- 
pi kta, iyotan can eciyatanhan wan-- 
yakapi kta. Ikcewicasta awanyake 
kin W. A. Jones ob omani kta. TUNKANS1NA TI EN IKCEWI- 
CASTA TAKU 1CAJEYATAPI 
KIN. 

Heyatanka en Hahatonwan onpi 
kin o wicakiyapi qa wojuoisu ko on 
owicakiyapi. 

Heyatanka en Hahatonwan qa Mi- 
niwakan en onpi kin woyazan yuke 
kin hena on kektopawinge wikcemna 
nom on owicakiyapi. 

Miniwakan Fort Totten en htanipi 
wicak'cicajujupi kte qa wojupisu on 
kektooawinge wikcemna on owica- 
kiyaoi kta. 

Heyatanka qa Miniwakan en Da- 
kota onpi kin mazaska kektopawinge 
wikcemanom sam zaptan on owicaki- 
yapi kta, qa he Tunansina okihe kin 
tukte ohna iwastepi kte cin iyukcan 
qa ohna awicayusotapi kta e econ 
wicasi kta. 

Fort Totten en woonspe tipi kin 
siceca opawinge nom-sam-wikcemna 
zaptan waonspewicakiyapi kte kin 
on mazaska ($41,750) kektopawin- 
ge tom-sanpa kektopawinge wanji S [NASA PA WOCEKIYE TAEYANPAHA. sanpa opawinge sakowin sanpa wi- 
kcemna zaptan ehnakapi. Qa waon- 
spekiye itancan kin ornaka wanji 
|1.600 on kioicajujupi kta yustanpi. 
Taku snisni on ayusotapi kta $6,000 
ehnakapi; ataya $48 . 350. 

Hehan Heyatanka qa Miniwakan 
en onpi kiu icajewicayatapi kin 
$68,000. Senator Hansbrough qa 
Senator Spaulding nonpin nina tan- 
yan okiciyapi heon hececa. CHERRY CREEK, S. D. 
March 20, 1901. 

Eyanpaha wastewaiula el taku 
wanji epawaciuye. Micakuyeui, taku 
wanji on wakta kioipapi win wasteye. 
Iho mitakolapi, kiu oyasin le omaka 
kin St. Mary caje kin yuwankanl 
kluzapi 4 July kin hehanl ake wa- 
Kansica lilahci lklutanin kte ca; mi- 
takolapi kin wooekiye yucokam iki- 
kcupi na 4 July omniciye tanKa kin 
tanyan kiksuye wacinpi ye; le on 
mitakolapi wowapi wakan etanhan 
wicoive wan weksuye onkan wicasa 
itokam otuyohan kin Niyate mahpi- 
yata yanke cin tohinni takuni nicu 
kte sni, eye cun, he mitakuyepi we- 
ksuye. Incin maka akanl ni on- 
qonpi kin lei ecela mahoiya qel wo- 
kajuju onkuwapi kte cin letu we; 
heon onyaoninanpi on taku econqon- 
pi ehantans ateunyanpi kin tohinni 
taku onqupi kte sni ye; heon St. Mary 
okolakiciye mitakuyepi, 4 July omni- 
ciye kin el on wacinpi hecel wakan - 
sica niktela kte sni ye, niye ohiyaye 
cin oihanketa canteniwaste kte. Ho 
wanna henala epin kta. St. Joseph 
na St. Mary oyasin cante wasteya 
nape eiyuzape. 

Josephine Iyataninwin. ahiyaya hehan "yeksuya huwo" epa 
tka amayupte sni hehan nina waceya 
qa misun niye tanyan idada heon 
niho kin nakan nitakoda nahonpikte 
do epa, qa miye kin anpetu ota kin 
hena waceya esa miye amiciceya iye- 
ceca ye do misun epa. 

Stephen Brown Owl. FORT TOTTEN N. D. 

March 7, 1901. 

Mitakuye, Eyanpaha taku wanji 
ayabdezapi wacin. Hekta March 7, 
1901 heehan misunka wanji waniye- 
tu 19, koska waste tka maka kin de- 
tanhan tokan iyaya, onkan misunka 
ehpemaye cin en ehake ia nawakihon 
tka wacinksape sni tka heye cin he 
on okodakiciye okaspe ota kin hena 
owasin ekta misunka ho kin ye kta 
wacin, heon de wakaga. Misunka 
wanna te kta kiksuve sni w T anka, 
onkan dowanwan iyaya. Woniva 
Wakan enonkupo, oncantepiennan- 
ke kta, Nitowaste ojunonya, Ovate 
kin wicaduteca, ovate kin wicadute- 
ca; hehanyan eya. Akes O Maria 
winyanniyatapi henica oehde wanji 
dowan; akes Jesus waste kin u wo, 
onsiya onyakonpi kin heon onsionda 
po, u wo, u wo, u wo. Ho misun hena Money received for Subscrip- 
tion. 

March 5, Peter Bear 
Fort Totten $ .50 

Through Father Digcuann, 
S. J. Rosebud Agency, from 
Wnite Thunder Creek, to pay 
debts of last year 15.75 

March 13 From George 
Whirl windsoldier, 
Rosebud Ayencv 1 . 75 MiNiAWIOAKASTANPI. Fort Totten, March 17. Maggie, 
anpetuwakan 2, Clemens Suna ( VVa- 
anatan ) qa Louisa Sagye cunwinkupi. 

March 18, William Joseph, Janu- 
ary 5, 1900 tonpi, Charles Ehakehi- 
yaye qa Malvina Helutawin ciuhin- 
tknpi. Fort Totten, March 10. John lle- 
hakuwapi qa Cora Hu waste win. 
wakan kicivuza pi. W1CATA. 
Fort Totten. 

March 18, Wasuicasnaman icinca. 

March 4, anpetu kin he nina ica- 
mna Susie Tatiyopa cuwita ta; can 
mahen tasaka iyeyapi. Waniyetu 
80 ecetu. 

March 2, Louisa, wi sakowin, John 
HehaKahowaste qa Tiyosnawin cun- 
wintkupi. ROSEBUD S. D. 
March 4, 1901. 
Sineangu oyanke kin le waniyetu 
wa wanice. cariKe oiyokiui selececa. 
vunkan wicoKuje wanjikji wicahi 
yahpaye selececa; (chickenpox.) 
naslipi. nakun wanji (whooping 
cough) okini osni hohpapi, hena ti- 
yosuaye wanjikji el wakaiyeja 
wanjikji ececapi; wanjiKJi on tapi, 
honli atdsnipi. 

WHITE RIVER, Rosebud S. D. 
March 2, Alex Cannon paska. wi non- 
pa, miniakastanpi. John Cannonpa- 
ska na Mary Wamniyomniwin cinca. 

Little White River S. 1). March 3, 
Rev. P. Flor. Digmann S. J. lei hi, 
canke 26 wakan woglakapi na Yuta- 
yi-wakau icupi na oyasin cantewaste- 
pi. 

P. T. D. M AND AN. CAMPBELL, S, D. 

St. Edward's Church, 
March 10, 1901. 

To the readers of the Eyapaha. 

However certain death is and 
however long we may be expecting 
ir, it always leaves a void and a feel- 
ing of sad dues, especially to those 
who have knowfi us, loved us, fol- 
lowed and guided our foot-steps in 
the path of virtue, from childhood 
to that supreme momento which 
comes for all. We will no doubt 
hear with regret the sad death of our 
dear companion and beloved daugh- 
ter of Eugene Hawkbear and Annie 
Oyewin. 

Agnes Hawkbear was one year at 
school at St. Benedict's Mission with 
her sister Lucy Hawkbear. For this 
last year her health had been failing- 
hut for the last three months she was 
confined to a bed of suffering yet 
ever resigned to the holy will of 
God. Notwithstanding the many 
alurements held out to this good girl 
when so many succumb to tempta- 
tions she ever faithfully followed the 
good advices and directions of her 
pastor Rev. Father Francis O. S. B. 
She who loved life so much and by 
her great energy had hopes to the 
last, yet bore her sufferings with the 
greatest patience. She was attended 
by her good parents .whom she wish- 
ed to have with her day and night, 
and also some of her friends whose 
charity and kind attentions were 
edifying, and on Monday nio-ht at 
11:30 March 4, she breathed forth 
her pure soul which we now hope is 
enjoying the presence of God, Who 
was pleasad to reward Agnes Hawk 
Bear's great faith by a peaceful 
death. 

May the life and death of our dear 
friend be a holy one, and may all the 
readers remember her in their most 
fervent prayers is the sincere wish 
of the writer of these lines. Giving 
my best wishes and regards to evry- 
one. I remain yours truly 

Augustine Okah. Ft. TOTTEN, N. D. 

MARCH 21, 1901. 

Eyanpaha kin, ito taku wanji 
odaka wacin. Eya St. Joseph oko- 
dakiciye wowapi tawapi kin wan- 
bdaka, onkan nina koska otapi tka. 
Tka taku wacinyanpi kte cinhan 
tancan onwastepi kin icunhan wacin- 
onyanpi kta tka epca. TJnkan on 
dehan wieahca ecee wacinwicaya on- 
onyakonpi St. Joseph O. wake. Ho 
unkan dena on koska kin onhdusnapi kin ee. Anpetuwakan kes icunhan 
Sunginyankonkiyanpi kta oncinj)i qa 
hehan akes Baseball hena on etan- 
han koska okodakiciye onkapatanpi 
kta onkokihipi sni kin ee. Ho un- 
kan mitakuyepi, dehan taku wanji 
wanclakapi kinhan onicivakapi kta. 
Tipiwakan kin he cin eya wanyaka 
po, eye qa wankan epazo. Ho un- 
kan heciya awaoncinpi kta iyeonce- 
capi. Hehan akes nakun tipiwakan 
kin anpetuwakan ca, hahanna ca 
eyanpaha ecee; upo! owasin upo! 
nayahonpi kta ce, eya ece. Dena 
kiksuyapi qa iyuha onyanpi kta iye- 
ceca. Nitakodapi wanji 

Josehh C. Jackson. FT. TOTTEN, N. D. 

March 28, 1901. 

Mitakuye anpetu kin de ake taku 
wanji ene kta wacin ye do. Hekta 
Oct. 18 1900 heehan iapi wanji epe 
kin he ohinni weksuya. Wicasta 
owasin iye iyatavena ibdu waste kta 
on htani kin he hecetu. Unkan na- 
kun de caje bdate kta wacin. Wo- 
waonsida yuke e sdononyapi; heon 
etanhan htaonnipi. Ovate owasin 
Wakantanka tawoope kin ohna on 
qa ohna htannipi kte cin kin hecetu; 
wanna tona St. Joseph qa St. Mary 
O. kin ed ope cin hena owas tawacin 
wanjina kta. Ovate owas tona ni 
on kin hena owas wicasta wanjina 
kta on htaonnioi kin he sdononkiya- 
pi,nakun oyate kin taku wanji iwaste 
kte cinhan he eyepica; tka taku wan- 
ji wicotawacin yusice kte cinhan he 
eyepica sni. ' Mitakuyepi, tohan 
Yutapi- wakan onkicupi kinhan ake 
sanpa wicotawacin waste yuheonwa- 
cinpi kta, qa kodawicaonyapi owas 
anpetu owas wicaonkiksuyapi kta. 

Hehan mitakuyepi, tona wacinpi 
winicastapi esta taku waste awacan- 
nipi kin hena mitakuyepi, cekiye u 
po. Ho, hehanyan epa wacin ye do. 
Owasin nape ciyuzaoi do. 

Leo Mahpiya wanjina. PINE RIDGE, 
Wounded Knee S. Dak. 
Feb. 1901. 

Taku wanji epin kte lo. Hekta 
wau kin hehan Wakantanka slolwaye 
sni ye lo; miyecinka wowasake bluha 
na ni waon micilayelo; nahan oyate 
ekna taku tanyan ecamon sni kin yu- 
ke lo. Ho yunkan onkna wicahcala 
wan leva eyanpaha nawanon sinasa- 
aa wan le cicu we lo eye lo. Wan 
ito hel mni kte lo epe lo; na el wai 
ye lo. Yunkan tanyan iyokipi wi- SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. cawaye hce lo. Ho canke hel waon 
we lo, na okna ohanketa tunkansila 
mavanpi ike lo. Ho hecel oiyokipi- 
ya sna omniciye econpi cana sna el 
manka ye lo; eyas hehanyela caje 
mayatape lo; Samuel Ohitikakte he- 
na wana waniyetu zaptan tunkansila 
rnayanpe lo, na icisakpe kin hel wa- 
na aweeakeya omakuwape lo. Ho 
nahan nakun ecunhan Wakantanka 
wowivukcan toktokeca wasteste slol- 
ve makiye lo; ho canke Wakantanka 
etanhan e taku slolwaya canke he 
okna ecela wicawala ye lo, na hekta 
taku tona tanyan ecamon sni qon he- 
na ekta iwanblaka cana tanyan sni 
ve lo. Ho hecel sinasapa wana caje 
mayutokecaDi kta ske lo; ca hopo 
epe lo; hece lemakiyapi ktaske lo 
Paul, Lakotapi ekta insi Tahanpasa- 
pa cajemayatapi. Ho hecel wahiyu 
kin hetanhan wapepeka ekna wahiyu 
we lo, na hehanl akin soka wan ekna 
wahi nawajin ye lo. Ho hecel 
lehanl lecel epin kte lo. To- 

kata omniciye tanka luhapi ehantans 
omniciye tamazaska awanyake wan- 
jilakiya yukin nahan wawokiya yu- 
kanpi qon hena mazaska qon yuha 
oksan e tuwe wicakiyapi waste ke 
sece lo ecanmi ye lo, yunkan Jesus 
makata hi na oyate kin ca eklepi 
okihipi sni canke wicasa eyaye wica- 
si keyape lo; hena on iwanblake lo. 
Oniyatepi ekta woilake waste heni- 
cape lo, na oyate waste henicape lo, 
na Oklala oyanke kin nahannci ca e 
onklepi onkokihipi sni kin akisokya 
wanji naonjinpe lo; hena mani onya- 
kiyapi oyakihipe lo. Wowakiye he- 
na ahitonwe wicakiva po; owanjina 
nawajin ye lo. Eya Oklala oyanke 
el wawokiye yukanpi ka tehiya wo- 
wasi econpe lo ecanmi ye lo. Ho 
hecel wicanagi niyapi kta skanpe lo 
qon he ekta ahiwicayatonwanpi wa- 
steke lo. Ocanku wan waste ca el 
waayapi kta skanpila ye lo. Eya 
onma oyate e leci ahiyotanpe lo na 
wocekiye onkitawapi qon he huku- 
tanhan on awableze lo. heon le hepe 
lo. Iyuha nape ciyuzape lo. 

Paul Tahanpesapa. CROW CREEK AGENCY S. D. 
Feb. 11, 1901. 
Mitakoda, ake dehan taku 
wanjikji daotanin kta wacin. Den 
tipiwakan teca wana tanyan yustan pi 
qa akanyankapi kin ko owasin teca, 
qa wasteste qa Yutapi-wakan peti- 
janjan wan nina waste mahen han qa 
na nina owanyank wasteya han, qa 
tokata Jesus Christ kini appetu kin 
itahena waknawosnapi teca kin ya- 
mni heca tipiwakan mahen inajin 
kta; dena owasin can suta owanyak waste heca. 

Hehan dehan anpetuwakan kin 
wicota wacekiye ahi qa St. Joseph 
O. etanhan 13, qa St. M. etanhan 13 
okdakapi econpi qa Yutapi-wakan 
icupi qa cante onwastepe do, qa he- 
on onaonyalionpi kte cin hecetu do. 

Feb. 3, Lone-plays-with-iron mini- 
akastanpi, August wi 1900 heehan 
tonpi. Mazaiskata qa Pabaksawin 
cincapi. 

Jan. 29, Rosie Standing Elk wa- 
yawa wicincana he wanji e ta. Wa- 
niyetu 11. Peter Standing E1k qa 
Sdayamaniwin cunwintkupe do. 

Hehan Hunkpapa makosica qa 
wovazan ota ye do; qa wayawatipi 
etanhan ota iwicakiKcupe do. qa na- 
hannci ota asnipi sni ye do. 

Den waniyetu kin de tohinni wa- 
hinhe sni, qa ee ohinni tateyanpa 
ecee, qa tohinni nina osni sni qa Feb. 
wi kin en nakahahcin ninana osni. 
Feb. 7 hanhepi en wa hinhan hecen 
nakahahcin wa waonyakape do. 
Ho mitakuyepi. ito henana nayahon 
pi kte do. Cante wasteya nape ci- 
yuzape do. Thomas white. Pine Ridge, S. Dak. 
Porcupine District, Feb. 1901. 

Le anpetu kin el ciksuya on iyu- 
skinyan wowapi cicu kta wacin ye. 
Evanpaha waste eya ohinniyan ci- 
skuya waon tka ecin lehanl zaniyan 
waon sni kin heon wowapi cicu sni 
ye. Jan. 1900 hetanhan tahenakiya 
tanyan waon sni ye, anpetu wanji sni 
el wowayazan tehika wanji sni el ma- 
heyaklaye canke lehantu kin wicowo- 
vazan on tanyan waon sni ye. Ho 
hececa esa ohinniyan wocekiye kin 
kiksuya waon we na tokeske wahan 
yunkan wiconi onma ekta ewahuni 
kta huwe, ecanmi waon we. Hece- 
ca esa wana omaka teca hehan na le- 
han isam wahihuni ye, yukan tokel o- 
kini Wakantanka etkiya wopila tan- 
ka bluha ye. Na toka Wakantanka 
onsimala na letanhan tokatakiya 
wicowoyazan wanila tanyan waon ni 
ecanmi sni wocekiye epin. St. Jo- 
seph na St. Mary O. yaonpi qon wo- 
cekiye el miyeksuye wacin ye. 

St. Joseph na St. Mary okolakiciye 
lei onpi kin lila conalapi tka Christ 
mas woecon waste kagapi, tokel oki- 
hi Wakantanka etkiya oiyokipiya 
econpi na wowiyuskin tanka kagapi. 
$28.70 on Christmas yuhapi. Na 
wicasa topa el woklakapi; Crooked 
Eyes, William Good Shield, Joseph 
Smith na John Mesters wowahokon- 
kiye wasteste eyapi. Onconalapi 
tka ohinni wookiye wasteste onyuha- 
pi. Nov. 11, 1900 heehan St. Mary 
O. apiyapi na lena oitancanpi. 

Alice Mousseau itancan. Ella 
Bush okihe. Lucy Bouyer mazaska 
awanyaka. Julia Mousseau wowapi 
kaga. Mary Good Shield wakag-ege- 
awanyaka. Asaupiwin tiyopa awan- 
yaka. Mary Lone War na Ounpa- 
skawin okliklepi. Annie Cedar 

wamnayan. Ho hena wi ake nom 

Wakantanka wowasi eeakieonpi kta. 

Wocekiye nitawapi el onyeksuya- 
pi wacin. Mitawowiyuskin on St. 
Joseph na St. Mary tonakiya yaonpi 
qon nape ciyuzupi. 

Julia S. Mousseau. BIG BEXD, S. DAK. 

Feb. 13, 1901. 
Ake taku wanji daotanin kta 
wacin ye do. St. Joseph okolakiciye 
ataya ito wicohan kin de onkabdeza- 
pi qa onkiyukcanpi qa awaoncinpi 
wasteke do. Wicasa wan waste e 
Red Dav eciyaui kin de wicasa kin 
toHan kin awabdeza, onkan on etan- 
han wicoiye wanjikji weksuya on 
etanhan St Joseph O. onqonpi kin 
ito tokin de onkiyukcanpini ecanmi 
ye do. Wicaja wan caje bdate cin 
de Wakantanka awacin qa ode qaon 
token on kin he obdakin kte do. 
Tokaheya wocekiye okdeskaon ewi- 
cakiyapi kin hen opa qa ake presby- 
terian en opa, qa ake sinasapa en 
opa, qa a«e okdeskaon en opa qa 
ake Feb. 10, 1901 de anpetu kin en 
ake sinasapa wocekiye en kdi qa wo- 
ahtani okdake ca Yutapi-wakan icu, 
onkan wicoiye wanji weksuye cin he 
de e. St. Lukas wieowoyake 15. 18 
-19. Ito nawajin qa ate ekta wakde 
kta qa hewakiye kta; Ate mahpiya 
en qa niye nakun nitokam wawahta- 
nij qa detanhan cinca niayaye kta iye- 
maceca sni. Ho wicoiye kin de 
awabdeze cin wanji ee qa nakun 
wanji decen eyapi. Dan. 9. 9-10. 
Itancan Wakantanka onkitawapi 
kin wowaonsicla qa wokajuju kin he- 
na tawa; lye onkipajinpi sa nakun 
Itancan Wakantanka onkitawapi kin 
ho kin anaongoptanpi sni; lye woo- 
pe tawa onkitokam eknake ca okna 
mani onsipi tuka. I ho, hena ibdu- 
kcan qa on dena ito onkabdezapi wa- 
steye do, qa nakun wicoiye dececa 
wan awacanmi kin he dee. St. Matt. 
25. 13. Heon etanhan kiktanhan on- 
po; anpetu qa wihivayena oape kin 
tukte wanji en Wicasa Cinhintku kin 
hi kta cin sdonyayapi sni. lho mi- 
takuye, dena wowapi wakan etan- 
han weksuya ca heon dena obdake 
do. Tho dena onkabdezapi qa onki- 
yukcanpi qa awaoncinpini ecanmi 
ye do. lcin wicasa onqonpi kin ta- ku wakan awaoncinpi qa wicaondapi 
hecinhan ito cante ataya on wicaon- 
dapi ohondapini ecanmi ye do. Ma- 
ka akan ni onqonpi kin en ito maka 
akan wicasa kin onyawastepi kta e 
he onkoclepi kte sni tka, ecan wicasa 
otoiyohi onkiciksuyapini ecanmi ye 
do mitakuyepi. Ehake de epm kta. 
Wocekiye wowapi onkitawapi kin en 
yubdavapi 196 en Jesus onkokiyaka- 
pi. Heciciyaoi ce, wahtanisa wanji 
iyopeiciya eca mahpiya ekta okdikde 
wastepi kin wiyuskinpi kta, eye ci- 
qon heon etanhan wicasa kin de wo- 
cekiye on yeksuyapini ecanmi ye do. 
Henana epin kta. Owasin cante wa- 
steya nape ciyuzape do. 

Thomas White. C A NINON BALL N. DAK. 

Feb. 14, 1901. 
Ito dehan taku wanjikji miyeci- 
daotanin kta wacin. Inyan Wakagapi 
en St. Mary omniciye onqonpi kin onta- 
pi qais enaonkiyapi kecannipi, tka ni 
onqonpi qa nakun omniciye econqonpi 
sa; tka waniyetu ota tuweni St. Mary 
O. taku econ kin tohinni yuotaninpi 
sni qa token skan kin tuwena sdodye 
sni. Okini tuwawa he wana enaonkiya- 
pi kecannipi naceca, tka St. Mary en 
itancanpi kin hena istinmapi kin on 
hececapi. Dehan St. Mary qa St. Jo- 
seph omniciye onqonpi kin awabdeza, 
onkan onhukuciyepina; hekta waniyetu 
ota imatancan qa wica eciyatanhan is 
Tacanhpiduta itancan. Hehan omnici- 
ye kindinaiyoptapi, omniciye tawicohan 
kin Eyanpaha kin yaotanin ece qa omni- 
ciye waste heca; dehan tukin ake Ta- 
canhpiduta kici omniciye en imatancan 
ye. Onkan kici wahokonwicaonkiyapi 
kin ceyaya wahokonwicakiyapi. Hekta 
omniciye waste kepe cin qon he on eya 
sa token onkokihipi onksanpe qa wanna 
ake dehan kitanna tanyan ye. 
Oct. 29 1900 hetanhan dena oitancanpi. 

Mrs. Carrie Allyellow itancan. Mrs. 
Tacanhpiduta iyokihe. Mrs. Alma Par- 
kins mazaska awanyaka. Tajiwastewin 
wowapi kaga. Sinatehidawin wapaha 
yuha mani. Oyemazawin odowan itan- 
can. Mrs. Wiciqa wokagege awanyaka. 
Pejihutawakanwin wayazanka awanya- 
ka. Wobdezewin, KdinajiwinOyetanin- 
win wohan hecapi. Wakuwasapawin 
Oyehotewin wakapta hecapi. 

Dec. 25 Christmas hehan St. Mary 
O. kin wakagege itancan mazaska $7. 30 
mnakiyapi. Ataya $30.00 on wospipi 
yusotapi. Nina woyuteota ko mnayapi 
qa nakun sunkakan nonpa woSpi kiyapi. 

St. Mary omniciye etanhan wasihda 
yamni wamnawicakiyapi. Takuku ota 
mnayanpi. 

Sinaska etanhan winyan wan Sinasapa 
qen ahi hiknaton Hehakaiyotanke eci- 
yapi kici kiciyuza. 

Feb. 3, St. Mary omniciye etanhan 
wakankiciyuzapi wan wamnakiyapi qa 
taku ota mnakiyapi. 

De waniyetu kin opta St. Mary O. 
decen tawicohan. 

Cakrie Allyellow.